DOSTAVLJANJE DOKAZA O ZASTUPNIČKOM SVOJSTVU

(Član 77. stav 2. ZPP) 

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta:REŠENJEI -         NALAŽE SE tuženom da dostavi dokaz o zastupničkom svojstvu za __________________, koji je potpisao punomoćje advokatu tuženog, u roku od 8 dana.