DOSTAVLJANJE MESNO NADLEŽNOM SUDU 
- PREBIVALIŠTE FIZIČKOG LICA - PREDUZETNIKA - Varijanta 1

(Član 21. stav 1. ZIP i član 40. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ___________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u pravnoj stvari izvršnog poverioca ________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _______________, protiv izvršnog dužnika _____________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz _______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ____________ godine, van ročišta, sledeće:


REŠENJE


I –         DOSTAVLJA SE predmet Privrednom sudu u _____________, kao mesno nadležnom sudu.