DOSTAVLJANJE MESNO NADLEŽNOM SUDU - UGOVORENA NADLEŽNOST 
(član 21. stav 1. ZIP i član 64. stav 4. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u pravnoj stvari izvršnog poverioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, protiv izvršnog dužnika ______________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat ___________________, iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ____________ godine, van ročišta, sledeće:


REŠENJE


I – DOSTAVLJA SE predmet Osnovnom sudu u _____________, kao mesno nadležnom sudu.