DOSTAVLJANJE MESNO NADLEŽNOM SUDU - UGOVORENA NADLEŽNOST 

(Član 21. stav 1. ZIP i član 64. stav 4. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u pravnoj stvari izvršnog poverioca _________________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz _____________, protiv izvršnog dužnika ________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat ___________________, iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, doneo je dana ____________ godine, van ročišta, sledeće:
REŠENJE


I – DOSTAVLJA SE predmet Privrednom sudu u _____________, kao mesno nadležnom sudu.