DOSTAVLJANJE OVERENOG PUNOMOĆJA 

(član 91. stav 2. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ____________________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ____________, radi _________, vrednost predmeta spora __________ dinara, doneo je dana _______ godine, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta:


REŠENJE


I -        NALAŽE SE punomoćniku tuženog, __________________, advokatu iz ___________­­__, da dostavi sudu overeno punomoćje za zastupanje tuženog, u roku od 8 dana.