DOSTAVLJANJE OVERENOG PUNOMOĆJA 

(Član 91. stav 2. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _______________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta:REŠENJEI  -         NALAŽE SE punomoćniku tuženog, __________________, advokatu iz ___________­­__, da dostavi sudu overeno punomoćje za zastupanje tuženog, u roku od 8 dana.