DOSTAVLJANJE OVERENOG PUNOMOĆJA

(Član 91. stav 2. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___       

VIŠI SUD U ____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta:REŠENJE


I - NALAŽE SE punomoćniku tuženog, __________________, advokatu iz ___________­­__, da dostavi sudu overeno punomoćje za zastupanje tuženog, u roku od 8 dana.