DOSTAVLJANJE PUNOMOĆJA ILI NAKNADNOG ODOBRENJA

(Član 92. stav 2. ZPP) 

Posle uređenja tužbe u pogledu stranačke sposobnosti – član 78. stav 1. ZPP


GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave,, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         NAREĐUJE SE _________________, advokatu iz ______________, da podnese punomoćje izdato od strane tuženog, koji je označen u uvodu ovog rešenja, za zastupanje u ovoj parnici, kao i odobrenje za izjavljivanje prigovora protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u ________________ Iv. br. ________/__ od ____________ godine, u roku od 3 dana.