DOSTAVLJANJE PUNOMOĆJA ILI NAKNADNOG ODOBRENJA – član 92. stav 2. ZPP 

posle uređenja tužbe u pogledu stranačke sposobnosti – član 78. stav 1. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       


PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ____________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________, radi __________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         NAREĐUJE SE _________________, advokatu iz ______________, da podnese punomoćje izdato od strane tuženog, koji je označen u uvodu ovog rešenja, za zastupanje u ovoj parnici, kao i odobrenje za izjavljivanje prigovora protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. ________/__ od ____________ godine, u roku od 3 dana.