DOSTAVLJANJE PUNOMOĆJA ILI NAKNADNOG ODOBRENJA (član 92. stav 2. ZPP) 
– posle uređenja tužbe u pogledu stranačke sposobnosti (član 78. stav 1. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:
REŠENJEI - NAREĐUJE SE _________________, advokatu iz ______________, da podnese punomoćje izdato od strane tuženog, koji je označen u uvodu ovog rešenja, za zastupanje u ovoj parnici, kao i odobrenje za izjavljivanje prigovora protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. ______/__ od __________ godine, u roku od 3 dana.