FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE 
- ADVOKATSKI PRIPRAVNIK KAO ZAMENIK - varijanta 2

(čl. 475. stav 1, čl. 463. stav 1, čl. 88. stav 3,  čl. 89. stav 1.  tačka 3.  ZPP SMV)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca ___________________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na prvom ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, a u prisustvu punomoćnika tuženog, dana _______________ godine sledeće:


REŠENJE

       

       

I -         SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _____/__ od ________ godine ukida u obavezujućem delu.