FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - varijanta 7

- Advokatski pripravnik kao zamenik – član 89. stav 1. tačka 3. ZPP

(član 475. stav 1. i član 463. stav 1. ZPP SMV)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca ___________________________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog _______________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na prvom ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, a u prisustvu punomoćnika tuženog, dana _______________ godine sledeće:


REŠENJE

               

I - SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _____/__ od ________ godine ukida u obavezujućem delu.