FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - varijanta 4

- Dostavljanje preko oglasne table - bezuspešno dostavljanje - član 140. ZPP

(član 475. stav 1. i član 463. stav 1. ZPP SMV)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca _________________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana _______  godine sledeće:REŠENJE

       

I -         SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _____/__ od ________ godine ukida u obavezujućem delu.


II -         Obavezuje se tužilac da tuženom naknadi parnične troškove u iznosu od ___________ dinara, u roku od 8 dana.