FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - varijanta 5

- Poziv saopšten na zapisniku sa neodržanog ročišta

(član 475. stav 1. i član 463. stav 1. ZPP SMV)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)