FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - Varijanta 5

Poziv saopšten na zapisniku sa neodržanog ročišta

(Član 475. stav 1. i član 463. stav 1. ZPP SMV)GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U _____________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog __________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na prvom ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana _______  godine sledeće:REŠENJE

       

I - SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _____/__ od ________ godine ukida u obavezujućem delu.