FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - Varijanta 1

Urednost poziva utvrđena na osnovu povratnice

(Član 475. stav 1. i član 463. stav 1. ZPP SMV)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___
PRIVREDNI SUD U _____________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _______________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na prvom ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana _______  godine sledeće:REŠENJE

       


I - SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _____/__ od ________ godine ukida u obavezujućem delu.