FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - Varijanta 2

Dostavljanje preko oglasne table - bezuspešno dostavljanje - član 140. ZPP

(Član 475. stav 1, član 463. stav 1. i član 140. ZPP SMV)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca __________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:REŠENJE

       


I - SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _____/__ od ________ godine ukida u obavezujućem delu.