FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE

(Član 475. stav 1, član 463. stav 1. i član 490. stav 1. ZPP SMV)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___
PRIVREDNI SUD U _____________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat _________________________, iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na prvom ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, a u prisustvu punomoćnika tuženog, dana _______________ godine sledeće:REŠENJE

       

I - SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _____/__ od ________ godine ukida u obavezujućem delu.