FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - Varijanta 2

Urednost poziva utvrđena na osnovu povratnice

(Član 475. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP SMV)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___
PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:REŠENJE