FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE POSLE DELIMIČNE PRESUDE 

(član 475. stav 1. i član 463. stav 1. ZPP SMV)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca ___________________________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na prvom ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana _______  godine sledeće:REŠENJE


       

I -         SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU za deo glavnog duga od _____________ dinara, sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate od ______________ godine do isplate, i troškovima izvršenja u iznosu od __________dinara, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _____/__ od ________ godine ukida u tom delu.