FIKCIJA POVLAČENJE TUŽBE - NEUPLATA AKTORSKE KAUCIJE 

(član 84. stav 2. MPP Zakona)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___       

OSNOVNI SUD U ___________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _____________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, van ročišta sledeće:


REŠENJEI – SMATRA SE DA JE TUŽBA POVUČENA.