Naredba o obustavi istrage

Član 308. ZKPKt. br. __________
VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO u _____________, zamenik javnog tužioca ______________, sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog ______________ iz _______________, zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), na osnovu člana 308. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), donelo je dana __________ godine, sledeću:
N A R E D B U