Naredba o obustavi istrage uz obaveštenje oštećenom o njegovim pravima

na prigovor

Član 308. u vezi sa članom 51. ZKPKt. br. __________VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO u _________, zamenik javnog tužioca _____________, sa zapisničarem ____________, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog ______________, iz ___________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi sa članom 30. Krivičnog zakonika (KZ), postupajući u smislu člana 308. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), doneo je dana __________ godineN A R E D B U


OBUSTAVLJA SE ISTRAGA protiv osumnjičenog _____________, iz ______________, vođena po naredbi Višeg javnog tužioca u _____________ Kt. br. __________ od __________ godine zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. KZ - usled odustanka javnog tužioca _____________ javnog tužilaštva __________ od daljeg gonjenja osumnjičenog po završetku istrage.