Naredba o prekidu istrage

Član 307. stav 1. ZKP


Kt. br. _______
Zamenik Višeg javnog tužioca u ________________ u krivičnom predmetu osumnjičenog ________________ iz _____________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. Krivičnog zakonika (KZ) doneo je na dan __________ godine
N A R E D B U