Naredba o prekidu istrage

Član 307. stav 2. ZKP


Kt. _______OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO u ________, zamenik javnog tužioca _____________ sa zapisničarem ______________ u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog ______________, iz ___________, zbog produženog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 2. i 1. u vezi člana 61. Krivičnog zakonija (KZ) i dr. doneo je na dan ___________ godine
N A R E D B UU smislu člana 307. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) PREKIDA SE ISTRAGA protiv  osumnjičenog _____________ iz _____________ vođena