Naredba o proširenju istrage

Član 306. u vezi sa članom 296. i 297. ZKP

Kt. br. __________OSNOVNo JAVNO TUŽILAŠTVO u __________, zamenik javnog tužioca ____________, sa zapisničarem ____________, u krivičnom predmetu protiv osumnjičene ______________ iz ______________ zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika (KZ), nakon saslušanja osumnjičene doneo je dana _________ godineN A R E D B UProtiv osumnjičene ______________,


sa podacima kao u naredbi Osnovnog suda u __________ Kt. br. __________ od __________ godine, sada u pritvoru po rešenju istražnog sudije Osnovnog suda u ____________ Kri. br. __________ od __________ godine koji joj se računa od __________ godine u ____ časa kao dana i časa lišenja slobode, ODREĐUJE SE