Naredba o sprovođenju istrage

Član 296. stav 2. ZKP

Kt. ______
Više javno tužilaštvo u _______________ zamenik javnog tužioca _____________________ sa zapisničarem _____________ u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog ______________ iz _______________, ulica ____________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. Krivičnog zakonika (KZ), nakon saslušanja osumnjičenog dana ____________ godine doneo je dana ____________ godine