Naredba za dopunu istrage

Član 337. ZKP
Republika Srbija

VISI SUD U __________

Kv. _________________


Dana ______. 2013. god.
VIŠI SUD U _____________, u veću sastavljenom od sudije ______________, predsednik veća i sudija _____________ i _______________, članova veća, sa zapisničarem ___________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ________________, zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3. u vezi stava 1. KZ i dr., po optužnici Višeg javnog tužilaštva u _____________ Kt. br. ____ od ________________, postupajući na osnovu člana 337. ZKP-a, u sednici veća održanoj dana _____________ doneo je