Rešenje Višeg javnog tužioca po prigovoru oštećenog

nakon prijema naredbe o obustavi istrage

Član 308. u vezi člana 51. ZKP


Kv. br. __________VIŠI JAVNI TUŽILAC u ____________, u krivičnom predmetu osumnjičenog ______________ iz ______________ zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 3. u vezi člana 289. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući po prigovoru oštećenog na naredbu Osnovnog javnog tužioca u _____________ Kt. br. _____ od __________godine o obustavi postupka dana _________ godine, doneo je sledeće:R E Š E NJ EODBIJA SE kao neosnovan prigivor oštećenog ______________ iz ______________ izjavljen u krivičnom predmetu osumnjičenog ______________ iz ______________ zbog krivičnog dela iz člana 297. stav 3. u vezi člana 289. stav 3. u vezi stava 1. KZ.