IZJAVA

Davalac izjave: _______________________________________________________________

                                                                                       (navesti ime, prezime, adresu, MB i druge relevantne podatke)

                                              _______________________________________________________________

Ja ______________________, pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću, potpuno 

                  (navesti ime, prezime)