ISKLJUČIVA MESNA NADLEŽNOST 
- U SPORU POVODOM IZVRŠNOG POSTUPKA - Varijanta 1

(član 57. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _____________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, van ročišta, dana _________ godine, doneo je sledeće:


REŠENJE


I -         Osnovni sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Osnovnom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.