ISKLJUČIVA MESNA NADLEŽNOST - ZAKUP NEPOKRETNOSTI - Varijanta 1

Zakupnina

(Član 20. stav 2. i član 50. stav 1. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I  -         Osnovni sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Osnovnom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.