ISKLJUČIVA MESNA NADLEŽNOST – ZAKUP NEPOKRETNOSTI 
(Član 20. stav 2. i član 50. stav 1. ZPP) - Varijanta 2

Prateći troškovi zakupa

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         Privredni sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II - Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Privrednom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.