ISKLJUČIVA MESNA NADLEŽNOST – ZAKUP NEPOKRETNOSTI 

(član 20. stav 2. i član 50. stav 1.  ZPP) - Varijanta 1

Zakupnina
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         Viši sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Višem sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.