IZOSTANAK STRANAKA (član 475. stav 2. ZPP) 

I OVLAŠĆENJE ADVOKATA DA ANGAŽUJE ZAMENIKA

(član 89. stav 1. tačka 3. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca __________________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:


REŠENJE

       

I - TUŽBA SE SMATRA POVUČENOM.