KOMISIJSKI ZAPISNIK

O

PREGLEDU ROBE BR. __________


dana _________________________________
Komisija u sastavu: 1)  ____________________________


                               2)  ____________________________


                               3)  ____________________________Na osnovu Naloga br _____ od ____________, dana _________________ godine, pristupila je pregledu robe, sledećih određenja:


Isporučilac____________________________________


- Broj i datum otpremnice: __________________________


- Broj i datum tovarnog lista: ________________________


- Vrsta robe: _____________________________________ 


Količina: _______________________________________


- Roba je prispela: železnicom, kamionom, avionom, poštom (nepotrebno precrtati)Prilikom preuzimanja robe, koje je obavljeno komisijski sa zapisnikom br. ____ od _________ godine, konstatovano je ______________________________________________Pregled robe je obavljen na sledeći način: _______________________________________

_____________________________________________________________________________________Brojanjem - utvrđeno je sledeće: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________Vaganjem - utvrđeno je sledeće: ______________________________________________