KAŽNJAVANJE RUKOVODIOCA ORGANA KOJI NIJE POSTUPIO PO PRESUDI UPRAVNOG SUDA

(Čl. 75. st. 2. u vezi čl. 319. st. 1. ZPP, na osnovu čl. 74.  ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _______________, predsednika veća, _______________ i ________________, članova veća, sa savetnikom suda ________________, zapisničarem, rešavajući u predmetu po tužbi tužioca ______________ iz _______________ ul. _______________ br. ____ čiji je punomoćnik _____________ advokat iz ______________ ul. _____________ br. ___ protiv tuženog _______________ radi poništaja rešenja o prestanku radnog odnosa državnog službenika, br. ____________ od __________ zbog nepostupanja po presudi Upravnog suda u Beogradu U ______/____ od ___________ doneo jeREŠENJE1. Izriče se novčana kazna u iznosu ____________ dinara rukovodiocu tuženog organa _____________ zbog nepostupanja po presudi Upravnog suda U ______/____ od ________ kojom je poništeno rešenje tuženog organa br. ___________ od __________


2. Kažnjeni je dužan da iznos iz stava 1. ovog rešenja uplati u korist _________ u roku od 15 dana od prijema rešenja, u suprotnom kazna će se izvršiti po službenoj dužnosti.