KAŽNJAVANJE RUKOVODIOCA ORGANA KOJI NIJE POSTUPIO PO ZAHTEVU UPRAVNOG SUDA ZA DOSTAVLJANJE ISPRAVA

(Čl. 75. st. 1. u vezi čl. 31. st. 1. I 3. ZUS-a)


       

       

Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd
UPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _______________, predsednika veća, _______________ i ________________, članova veća, sa savetnikom suda ________________, zapisničarem, rešavajući u predmetu po tužbi tužioca ______________ iz _______________ ul. _______________ br. ____ čiji je punomoćnik _____________ advokat iz ______________ ul. _____________ br. ___ protiv tuženog _______________ radi Priznavanja prečeg prava gradnje, br. ____________ od __________ zbog nepostupanja po zahtevu suda za dostavljanje isprave, doneo je
REŠENJE
1. Izriče se novčana kazna u iznosu 35.000 dinara ___________________________________  

                                                                                             (ime i prezime)

         iz Beograda, rukovodiocu organa Službe za imovinske i stambene poslove Opštine _______, zbog nepostupanja po zahtevu za dostavljanje tražene isprave od strane  Upravnog suda.