MESNA NENADLEŽNOST - Varijanta 4

Paralelizam formi između punomoćja i pravnog posla - razlika između mesne nadležnosti u parničnom i izvršnom postupku

(Član 20. stav 1. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na prvom ročištu za glavne raspravu u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI  -         Osnovni sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II - Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Osnovnom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.