MESNA NENADLEŽNOST - SPORAZUM

(član 20. stav 1. i član 64. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI  -         OSNOVNI SUD U _____________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -        Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Osnovnom sudu u _____________, kao stvarno i mesno nadležnom.