MESNA NENADLEŽNOST - SPORAZUM 

(Član 20. stav 1. i član 64. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog __________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         VIŠI SUD U _______________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -        Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Višem sudu u ____________________, kao stvarno i mesno nadležnom.