MESNA NENADLEŽNOST - USTUPANJE STEČAJNOM SUDU - Varijanta 2

Nepostojanje konkurencije dve isključive mesne nadležnosti - obe stranke u stečaju ili lkvidaciji - "Postupak o osporenom potraživanju"

(Član 91. stav 4. i član 118. stav 2.  Zakona o stečaju i član 57. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U _________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi utvrđenja osporenog potraživanja, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         Privredni sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Privrednom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.