MESNA NENADLEŽNOST - Varijanta 5

Isprava o sporazumu priložena uz prigovor nenadležnosti 
ili odgovor na tužbu – član 64. stav 4

(Član 20. stav 1. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI  -         OSNOVNI SUD U ____________________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Osnovnom sudu u ____________________, kao stvarno i mesno nadležnom.