MESNA NENADLEŽNOST (član 20. stav 1. ZPP) - Varijanta 5

Isprava o sporazumu priložena uz prigovor nenadležnosti 

ili odgovor na tužbu – član 64. stav 4




Grb



REPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:



REŠENJE



I - VIŠI SUD U _____________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II - Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Višem sudu u ____________________, kao stvarno i mesno nadležnom.