MESNA NENADLEŽNOST (član 20. stav 1. ZPP) - Varijanta 2

Nevažnost sporazuma o mesnoj nadležnosti - član 64. stav 3. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, po održanoj glavnoj raspravi zaključenoj dana ____________ godine u prisustvu punomoćnika stranaka, doneo je:REŠENJEI -         Viši sud u _________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Višem sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.