MESNA NENADLEŽNOST - Varijanta 2

Nevažnost sporazuma o mesnoj nadležnosti - član 64. stav 3. ZPP

(Član 20. stav 1. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, po održanoj glavnoj raspravi zaključenoj dana ____________ godine u prisustvu punomoćnika stranaka, doneo je:REŠENJEI  -         Osnovni sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II - Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Osnovnom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.