MESNA NENADLEŽNOST (član 20. stav 1. ZPP) - Varijanta 3

Razlika između mesne nadležnosti u parničnom i izvršnom postupku - opšta mesna nadležnost po sedištu tuženog pravnog lica

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U _____________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI - Viši sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II - Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Višem sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.