MESNA NENADLEŽNOST (Član 20. stav 1. ZPP) - Varijanta 5

Isprava o sporazumu priložena uz prigovor nenadležnosti 

ili odgovor na tužbu – član 64. stav 4. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -PRIVREDNI SUD U __________________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -        Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Privrednom sudu u _______________, kao stvarno i mesno nadležnom.