MESNA NENADLEŽNOST 

(Član 21. stav 1. ZIP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI - VIŠI sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II - Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Višem sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.