(memorandum pravnog lica koje šalje dopis)
____________________________________                                   

  (naziv pravnog lica kome se upućuje dopis)


____________________________________

  (služba i ime, prezime i funkcija lica kome se upućuje dopis)


__________________

  (mesto)

________________________________

  (adresa)
PREDMET: Narudžbina Poštovani 


Na osnovu Vaše Ponude od ___________ godine, sa cenama Vaših proizvoda za __________ godinu, molimo da nam isporučite sledeće proizvode:  

Red.

br.

Naziv robe

Jedinica

mere

Količina

Jedinična

cena

Iznos